Hangman

Partnerorganisaties

Dit samenwerkingsverband bestaat uit volgende organisaties:

LISS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk)heeft sinds een 10-tal jaar een medewerker vrijgesteld die (Limburgse) lokale besturen en organisaties begeleidt en ondersteunt in hun beleid naar rondhangende jongeren en hier expertise rond verzamelt Daarnaast richt het LiSS zich naar organisaties, lokale overheden in Limburg die straathoekwerk (willen) organiseren of de intentie hebben daartoe.

Arktos vzw werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 t.e.m. 25 jaar oud. Arktos stelt zichzelf drie opdrachten: vorming als kernopdracht, een signaalopdracht en een ondersteuningsopdracht.

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen is de federatie van jeugdhuizen en andere initiatieven die werken rond de principes en doelstellingen die centraal staan in de jeugdhuismethodiek. Als federatie groeperen ze talloze jeugdhuizen die gekenmerkt zijn door een grote diversiteit op vlak van grootte, doelgroep, visie en werking.

Onderzoekscentrum Kind en Samenleving wil, via onderzoek en ontwikkeling, bewerkstelligen dat kinderen en jongeren -vanuit hun eigenheid- volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Kind & Samenleving is actief op twee domeinen: ‘Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren' en ‘Kind- en jeugdvriendelijke publieke ruimte en ruimtelijke planning'. Sinds een vijftal jaren heeft Kind & Samenleving onderzoek verricht en acties ontwikkeld m.b.t. ‘tienerweefsel' en inspraak van tieners. Op de website is daarover ook gratis informatie te vinden.

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit. De Ambrassade is dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd. De Vlaamse Jeugdraad blijft als feitelijke vereniging het adviesorgaan en de spreekbuis van kinderen en jongeren en zal door De Ambrassade worden ondersteund.

Kruispunt Migratie-Integratie is een expertisecentrum, gespecialiseerd in migratie en integratie. Het ontwikkelt kennis en expertise, en wisselt die uit met diensten, organisaties, overheden. Met als doel: de samenleving helpen omgaan met migratie en met de gevolgen ervan. Daarbij staat het gemeenschappelijke belang voorop, niet het belang van één groep.

VLASTROV (Vlaams StraathoekwerkOverleg) is de werking binnen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk dat tot doel heeft het straathoekwerk verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

VVJ (Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten vzw) ijvert voor meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid in Vlaanderen. VVJ is de koepelorganisatie van de gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten in Vlaanderen, en tegelijk dienstenplatform voor jeugdbeleid van de verschillende overheden.

Uit De Marge vzw ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke verandering. Dit realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren.

 

Met steun van de Vlaamse overheid